Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Artykuł 1. Działalność

Spółka GRUPA ZB Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) opracowała serwis dostępny na witrynie internetowej pod adresem www.znanibudowlani.pl (zwana dalej „Serwisem”), której przedmiotem jest umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy osobami świadczącymi usługi budowlane, osobami sprzedającymi materiały budowlane a osobami zainteresowanymi kupnem materiałów lub skorzystaniem z usług budowlanych.

 Artykuł 2. Definicje

“Konto” oznacza konto, które musi zostać założone w celu zostania Użytkownikiem i uzyskania dostępu do usług oferowanych przez Serwis;

“Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin;

“Serwis” ma znaczenie określone powyżej w art. 1;

“Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu;

“Użytkownik” oznacza osobę, która założyła Konto w Serwisie;

“Witryna internetowa” oznacza witrynę dostępną pod adresem www.znanibudowlani.pl.

„Zapytanie ofertowe” oznacza informację przesłaną za pośrednictwem Seriwsu do wykonawców robót budowlanych, którzy zdeklowali działalność w zakresie wskazanym przez osobę zainteresowaną.

TRANSAKCJE

 Artykuł 3. Warunki rejestracji w Serwisie

3.1. Serwis może być wykorzystywany przez osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3.2. Poprzez dostęp, korzystanie lub rejestrację w Serwisie Użytkownik będący osobą fizyczną oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

3.3. Klikając “Zarejestruj się” Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

Artykuł 4. Założenie Konta

4.1. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i wyświetlanie zapytań ofertowych oraz wzajemną komunikację Użytkowników celem znalezienia interesujących ich przedmiotów lub usług. Celem założenia Konta w Serwisie należy podać wszystkie wymagany w polach obowiązkowych dane, a także przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

4.2. Poprzez założenie Konta Użytkownik zobowiązuje się do przekazania prawdziwych danych a także do ich aktualizacji za pośrednictwem profilu na swoim Koncie, lub poprzez zawiadomienie Administratora o wszelkich zmianach danych osobowych.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła do Serwisu oraz nieujawniania go osobom trzecim. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Administratora. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie jego Konta przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp wskutek niezachowania należytej ostrożności przez Użytkownika, lub przekazania im hasła.

 Artykuł 5. Weryfikacja

Dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania, a także dla zapewnienia prewencji w zakresie wykrywania potencjalnych kont fikcyjnych, po założeniu Konta na podany przez Użytkownika adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z linkiem, poprzez który należy przejść do Serwisu. Niniejsza czynność ma charakter weryfikacyjny i jest konieczna dla prawidłowego założenia Konta.

 Artykuł 6. Zamieszczanie Zapytań ofertowych

6.1. Użytkownik może tworzyć i zamieszczać w Serwisie Zapytania ofertowe, podając informacje wymagane przez umieszczony na stronie internetowe formularz.

6.2. Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za treść Zapytania ofertowego zamieszczanego w Serwisie. Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w stworzonym przez niego Zapytaniu ofertowym są prawidłowe i prawdziwe.

6.3. Poprawnie stworzone Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone w Serwisie i będzie widoczne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających, także niebędących Użytkownikami, przeprowadzających wyszukiwanie na łamach naszego Serwisu.

 Artykuł 7. Zawieszenie lub usunięcie Konta

7.1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawnych, Regulaminu i Polityki prywatności.

7.2. Serwis zastrzega sobie prawo zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, który rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności czy przepisów powszechnie obowiązującego porządku prawnego.

Artykuł 8. Dane Osobowe

W związku z wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika, Serwis będzie pozyskiwać i przetwarzać jego dane osobowe. Korzystając z Serwisu i rejestrując się jako jej Użytkownik, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Polityki prywatności.

Artykuł 9. Treściu publikowane w serwisie

9.1. Serwis jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Usług, Serwisu, jego treści (m.in. tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania, a także baz danych zapewniających ich działanie.

9.2. Serwis udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Serwisu i Usług, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, zgodnie z przedmiotem działania Serwisu oraz Usług.

9.3. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu i Usług oraz ich treści w jakichkolwiek innych celach bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Serwisu.

 Artykuł 10. Wyłączenie odpowiedzialności Serwisu

Działając jedynie jako pośrednik, Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywistą realizację umów zawartych pomiędzy podmiotami, które nawiązały relacje dzięki Zapytaniom ofertowym zawartym na łamach Serwisu.

Artykuł 11. Działalność Serwisu

Serwis dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Jednak Serwis może być tymczasowo niedostępny z uwagi na migrację danych, przerwę techniczą lub problemów natury technologicznej.

Artykuł 12. Modyfikacje Regulaminu

Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o każdrorazowej zmianie Regulaminiu poprzez wiadomość e-mail wysłaną na wskazany przy rejestracji adres.

 Artykuł 13. Rozstrzyganie sporów

Niniejszy Regulamin podlega prawodawstwu polskiemu. Wydawca Serwisu oświadcza, że dążyć będzie do załatwiania wszystkich ewentualnie powstałych sporów w sposób polubowny.

 Artykuł 14. Nota prawna

Wydawcą Serwisu jest Spółka  GRUPA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ