Polityka prywatności

Część I. Wstęp

Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie internetowym w domenie www.znanibudowlani.pl (zwany dalej „Serwisem”) i został stworzony oraz przyjęty przez  Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Mydlanej 3/11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd , Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000738382 , o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN, NIP 8952191141, REGON 380631973 (zwaną dalej: „Spółką”) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy zagadnieniu ochrony danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników Serwisu,
 • udzielenia Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”,
 • zapewnienia Użytkownikom pełnej transparentności co do wykorzystywania ich danych osobowych a także zapewnienia dostosowania procesu do standardów wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, w Prawie telekomunikacyjnym a także do standardów wyznaczonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „Rozporządzeniem”.

 Część II. Gromadzenie danych osobowych

Użytkownik potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Serwis ogranicza gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie informacji o jego Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu zapoznania się ze stroną Serwisu nie jest wymagane zarejestrowanie się ani podanie jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże korzystanie w pełni z usług Serwisu wymaga uprzedniej rejestracji Użytkownika.

Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika:

 1. adres e-mail, b. imię i nazwisko c. firmę (jeśli dotyczy)
 2. numer telefonu, e. adres inwestycji (ulica, kod pocztowy i miejscowość), f. hasło, które Użytkownik wybiera dowolnie. Hasło przechowywane będzie w postaci zaszyfrowanej i jest nie widoczne w postaci tekstu.

 Część III. Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Dane gromadzone przez Serwis są wykorzystywane w celu:

 1. Zapewnienia obsługi Uzytkownika, w tym zakładanie i zarządznie kontem i udostępnianiem funkcji;
 2. Przekazywania danych innym Użytkownikom;
 3. Monitorowania aktywności Użytkowników; d. Wysyłania biuletynu informacyjnego, dostosowywaniem ofert dla Użytkowników i wysyłania informacji handlowych; e. Wysyłania powiadomień w formie e-mail oraz sms, kontaktowaniem się z Użytkownikami;
 4. Księgowym;
 5. Egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu;
 6. Analizy prowadzącej do dostosowania funkcjonalności Serwisu do potrzeb Użytkowników.

 Część IV. Zmiana lub usunięcie danych

Użytkownik ma w każdym czasie prawo do wglądu, aktualizowania, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych. Zmiana lub usunięcie danych osobowych o Użytkowniku następuje na jego żądanie zgłoszone na adres <…>. W przypadku gdy Użytkownik uzna takie rozwiązanie za niewystarczające, może zalogować się do Panelu Klienta w Serwisie i samodzielnie edytować dane.

W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych w sytuacji, gdy uległy one zmianie, Administrator może wstrzymać świadczenie usług, zawiesić lub zablokować Konto Użytkownika do czasu aktualizacji danych.

Administratr może odmówić usunięcia danych Użytkownika w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem naruszył Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 Część V. Administrator danych

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) gromadzonych i przetwarzanych w ramach korzystania z usług Serwisu www.znanibudowlani.pl jest Spółka. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Zbiór danych został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Serwis i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Spółkę. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Spółki. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem .

Administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia.

 Część VI. Wykorzystanie plików Cookies

Nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, o których mowa w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z naszego Serwisu. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 Część VII. Newsletter

Podane dane kontaktowe wykorzystujemy do wysyłania Użytkownikom informacji. Informacje mogą m.in. przybrać formę wiadomości wysyłanych wewnętrzną pocztą Serwisu. Przez pojęcie informacje należy rozumieć treści o charakterze zarówno komercyjnym (np. newsletter, itp.) jak i niekomercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, o usługach, komunikaty systemu, itp.). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora oraz kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze komercyjnym, wysyłając wiadomość na adres email: <…>. Żądanie wyłączenia przetwarzania danych osobowych zostanie niezwłocznie uwzględnione.

 Część VIII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Serwis dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Serwis zapewnia, że hasła Użytkowników przechowywane są w postaci szyfrowanej.

 Część IX. Wyłączenie odpowiedzialności

Opinie Użytkowników stanowią ich wyłączną własność i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści, które się w nich znajdują. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za dane dobrowolnie udostępnione przez Użytkownika podmiotom trzecim.

Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za dane udostępnione przez Użytkowników.

Zastrzegamy, że na łamach Serwisu mogą zamieszczone zostać linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Nie mamy jednak wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Zastrzegamy ponadto, że na podstawie zawartych przez nas umów w ramach Serwisu udostępniamy miejsca na zamieszczanie reklam. Nie mamy jednak wpływu na prowadzoną przez administratorów sieci reklamowych politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.