Program „Czyste powietrze”. Czego dotyczy i jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o dofinansowanie?

Celem programu jest poprawa w zakresie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie obecnej emisji zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery. Poczynione zmiany zarówno w mentalności jak i przede wszystkim sposobie zużywanej energii cieplnej pozwolą na większą ochronę środowiska oraz oszczędności finansowe właścicieli domów jednorodzinnych, którzy obecnie korzystają np.. z wysokoemisyjnych kotłów grzewczych.

Resort Środowiska przeznaczy na ten cel 103 mld zł (na dotacje 63,3 mld zł, na pożyczki 39,7 mld), wnioski można składać od 19 września 2018 r. do czerwca 2029 r. Aby przybliżyć temat obywatelom, w gminach w całej Polsce organizowane są spotkania informacyjne w formie szkoleń.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami są zarówno właściciele jak i współwłaściciele budynków mieszkalnych oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego  budynku mieszkalnego a budynek nie został jeszcze przekazany/ zgłoszony do użytkowania.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formy złożenia wniosku:

 1. Elektronicznie, poprzez: aplikację internetową (należy wcześniej założyć konto na portalu Beneficjenta na stronie www WFOŚiGW), podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP
 2. Założenie konta na portalu Beneficjenta na stronie www WFOŚiGW, wysłanie elektronicznie wniosku, wydrukowanie, podpisanie i przesłanie w wersji papierowej drogą pocztową na adres WFOŚiGW
 3. Wypełnienie formularza wraz z załącznikami w oddziale lub siedzibie WFOŚiGW

Instrukcja utworzenia konta i obsługi generatora wniosków: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/instrukcje/

Szczegóły dotyczące naboru: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12018-czesc-1/  *

*w tym samym linku Wymagana dokumentacja (załączniki)

Jakie są możliwe formy dofinansowania?

 1. Dotacja
 2. Pożyczka
 3. Dotacja i pożyczka

% dofinansowania zależny jest od jej formy oraz kwoty miesięcznego dochodu na osobę.

Na jakich warunkach można otrzymać dofinansowanie?

 1. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.
 2. Pożyczka może zostać udzielona na okres nie więcej niż 15 lat. Harmonogram finansowania liczony jest od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
 3. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia.
 4. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.
 5. Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki.
 6. Beneficjent ma prawo ubiegać się o dofinansowanie w jednej z trzech form: dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Czym jest kwalifikowalność wydatków?

To koszty, które zostały poniesione podczas inwestycji i kwalifikują się do refundacji w ramach dofinansowania.

Dla projektu „Czyste powietrze” okresem kwalifikowalności kosztów jest czas od 1 stycznia 2018 r. do 30.06.2029 r.. Minimalna wartość kosztów przedsięwzięcia to 7 tys. zł a maksymalna 53 tys. zł (od tych kosztów liczona jest dotacja). Dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione:

 1. Przed dniem złożenia wniosku przedsięwzięcie nie zostało ukończone
 2. Od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcie zostało ukończone w czasie 24 m-cy (nie później niż do 30.06.2029 r.)
 3. Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 1 stycznia 2018 r. i nie wcześniej niż 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku

Szerzej o warunkach w Programie priorytetowym

Jakie działania inwestora podlegają dofinansowaniu?

 • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji opalanych węglem
 • instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne (określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego), tj. kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody (wraz z przyłączami)
 • instalacja odnawialnych źródeł energii, tj. kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniające wymagania techniczne, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
 • termomodernizacja budynków jednorodzinnych: docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wymiana i montaż stolarki zewnętrznej,
 • montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Projekt „Czyste powietrze” ma wymiar globalny, jest odpowiedzią na „stan” Europy i dyrektywy, które narzuca Unia Europejska. Oczekuje się, że w porównaniu ze stanem dzisiejszym uda się do 2030 r. dzięki pakietowi ocalić:

 • 58 tys. osób przed przedwczesną śmiercią
 • 123 tys. km2 ekosystemów przed zanieczyszczeniem związkami azotu
 • 56 tys. km2 obszarów chronionych „Natura 2000”
 • 19 tys. km2 ekosystemów leśnych przed zakwaszeniem.

Inwestycja związana z energooszczędnością to spory wydatek dla inwestora, jednak prawo narzuca stosowanie nowych metod, które mają służyć użytkownikom i środowisku, dlatego warto tą kwestię przeanalizować i postarać się o chociażby częściowy zwrot poniesionych kosztów.